Saltar al contenido

MG PRIME és una societat participada per Miralbell Guerin dedicada a la prestació de serveis d’assessorament Comptable , Fiscal i Laboral de base: gestionar la comptabilitat o la seva supervisió; llibres oficials de comptabilitat; formulació dels comptes anuals; elaboració i presentació d’impostos: impost sobre la renda de les persones físiques, impost de societats, declaracions d’IVA i qualsevol d’altre que sigui necessari segons les Lleis; altes i baixes d’empreses i treballadors a la Seguretat Social; confecció de nòmines; contractes laborals; prevenció de riscos laborals, acomiadaments, intervencions front la inspecció laboral, jubilacions i pensions i, en general, qualsevol altre gestió, incidència o actuació davant les administracions públiques relacionades amb les esmentades activitats.

MIRALBELL GUERIN dóna recolzament a MG PRIME quan aquesta així ho sol·licita d’acord amb el client, quan és convenient o necessari atenent al grau de dificultat de la qüestió o incidència.

 

 

 

Compartir:

LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Otros blogs del Grupo MG:

Related Posts

el derecho del adoptado

EL DERECHO DEL ADOPTADO Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER PERSONA A  AVERIGUAR SU ORIGEN GENETICO Y LA IDENTIDAD DE SUS PROGENITORES.   En el DIARIO